Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej

Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie organizowanej przez Firmę Magiczne Wędrowanie Justyna Drogosz, z siedzibą w Bodzentynie, zwaną dalej Organizatorem Uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy - opisem obiektu, stanowiącymi integralną część umowy.

§1

ZASADY OGÓLNE:

1. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem następuje poprzez podpisanie „Zgłoszenia-umowy” na zasadach określonych niniejszymi warunkami w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie, bądź odesłanie wypełnionego formularza ofertowego ze strony internetowej Organizatora – ADRES.
Zgłoszenie, program i niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej z Klientem przez Organizatora

1.1. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący „Zgłoszenie-umowę”. Uczestnik wskazuje osoby, które wraz z nim uczestniczą w imprezie turystycznej. Zgłoszenie-umowę za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

1.2. W przypadku sprzedania wszystkich miejsc na daną imprezę, Organizator przyjmuje dalsze zgłoszenia zainteresowanych Uczestników na listę rezerwową. Udział w imprezie osób z listy rezerwowej może nastąpić jedynie w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej.

1.3. Jeżeli uczestnik w ustalonym terminie nie dokona wpłat należności za imprezę lub nie dostarczy Organizatorowi wymaganych dokumentów w podanym w umowie terminie Organizator może wyznaczyć uczestnikowi odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku zmiany nazwiska, adresu, wymiany paszportu itp. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

1.4. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie „Zgłoszenia-umowy”.

§2

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Przy podpisaniu umowy, w terminie powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, uczestnik imprezy wpłaci na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny imprezy.
2. Jeżeli umowa zostanie podpisana w terminie wcześniejszym niż 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, uczestnik imprezy wpłaci na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny imprezy, w terminie ustalonym przez Strony, mieszczącym się w okresie powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

3. Pozostała cena imprezy, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień, zostanie wpłacona przez uczestnika imprezy nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

4. Przy podpisaniu umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy Uczestnik wpłaci na rzecz Organizatora całą cenę imprezy.

5. Wpłat dokonuje się na ustalony rachunek bankowy Organizatora.

§3

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY:

1.1 Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

1.2. Jeżeli Uczestnik, odstępuje od umowy zgodnie z ust 1.1 b) lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo, według swojego wyboru:

a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

1.3. W wypadkach określonych w ust.1.2 Uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona każdorazowo w umowie (zwyczajowo minimum ...... osób), a Organizator powiadomił o tym Uczestnika na piśmie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy

b) siły wyższej.

2.1. Cena ustalona w umowie może być podwyższona, gdy Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

a) wzrostu kosztów transportu;

b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

c) wzrostu kursów walut.

2.2. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

3.1. Uczestnik, może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

3.2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt 3.1, jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

3.3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku w/w zmiany uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§4

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekraczania granicy oraz dowód wpłaty należności za imprezę. Przy imprezach kolonijnych, obozach młodzieżowych Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną i dostarczyć do Organizatora najpóźniej na  14 dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk „Wypoczynek dzieci i młodzieży - Karta kwalifikacyjna”.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnodewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym.

3. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy i opiekuna.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika, jeżeli jej Uczestnik w trakcie trwania imprezy podejmuje zawinione działania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i tym samym utrudnia jej realizację. Wszelkie wynikłe z powyższego powodu dodatkowe, udokumentowane, koszty ponosi Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel.

§5

UBEZPIECZENIE:

1. Każdy uczestnik imprezy jest ubezpieczony przez Organizatora w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A., adres: Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa. Rodzaj i zakres ubezpieczenia: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w przypadku wyjazdów zagranicznych: koszty leczenia na kwotę do 10 000 euro,  następstwa nieszczęśliwych wypadków na wypadek inwalidztwa na kwotę do 2000 euro, następstwa nieszczęśliwych wypadków na wypadek śmierci na kwotę 1000 euro, oraz bagaż osobisty na kwotę do 200 euro. W przypadku imprez realizowanych w Polsce – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa  nieszczęśliwych wypadków na wypadek inwalidztwa i śmierci na kwotę 10.000 zł. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in. wypadku powstałego wskutek spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania przez niego narkotyków, leków lub innych środków odurzających, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub przestępstwa. Warunki ubezpieczenia FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ są załącznikiem do niniejszej umowy. Są również dostępne w biurze Organizatora i na stronie magicznewedrowanie.com.pl

2. Uczestnik może doubezpieczyć się indywidualnie na wyższe sumy gwarancyjne niż podane w ofercie Organizatora.

3. Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprez turystycznych wg oferty dostępnej u Organizatora lub niezależnie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

§6

REZYGNACJA Z IMPREZY:

1. Rezygnacja z udziału w imprezie wymaga złożenia przez Uczestnika do Organizatora oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej.

2. Rezygnacja z udziału w imprezie oznacza odstąpienie od umowy.

3. W wypadkach odstąpienia od umowy, określonych w ust.1.3, par.4 ust.4, par.6 ust 1, par.6 ust.2, Organizator może zatrzymać wartość udokumentowanych i poniesionych kosztów związanych z organizacją i przygotowaniem do zamówionej przez Uczestnika imprezy turystycznej oraz może dochodzić od Uczestnika odszkodowania za niewykonanie umowy na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniósł szkodę przekraczającą poniesione przez niego koszty, o których mowa powyżej.

4. W turystyce lotniczej (charterowej), w zagranicznych indywidualnych wyjazdach voucherowych i w imprezach organizowanych przez Organizatora na zlecenie obowiązują odrębne (specyficzne dla danych imprez) warunki rezygnacji – określone w zgłoszeniu - umowie.

§7

REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora.

2. Reklamacja dotycząca wadliwego wykonania umowy zawierająca wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.

3. 1. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

3.2. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. Par 7 ust 3.1, jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

3.3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w par.7 ust.3. 2, Organizator nie może żądać od Uczestnika żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

3.4. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa w par.7 ust. 3.2, Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:

- działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

- siłą wyższą.

4. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

c) siłą wyższą.

5. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika. Ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268 ze zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

§8

OBOWIĄZKOWA USTAWOWA GWARANCJA ORGANIZATORA TURYSTYKI.

Organizator posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., numer gwarancji 78/2011/OKI, jest każdorazowo podawana na umowie zgłoszeniu, a dodatkowo każdy uczestnik, wpłacający należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10% tej sumy, otrzymuje pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji Organizatora. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy: Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania umowy. Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Centralą Alarmową Ubezpieczyciela:

+48 225631177; 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.);
801 888 997;
odszkodowanie@interpolska.pl

Ubezpieczyciel zawiadamia właściwego terytorialnie Marszałka Województwa a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

§9

SŁOWNICZEK

Przez użyte w niniejszych warunkach uczestnictwa, bądź w umowie-zgłoszeniu określenia należy rozumieć:

1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym;

2) impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;

3) wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników;

4) organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych;

5) organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną;

6) pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie Uczestnika, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych;

7) agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju;

8) przewodnik turystyczny - osobę zawodowo oprowadzającą turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielającą o nich fachowej informacji oraz sprawującą nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy;

9) pilot wycieczek - osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca;

10) usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;

11) turysta - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc;

12) odwiedzający - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu;

13) uczestnik - osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową;

14) przedsiębiorca - przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);

15) hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;

16) motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;

17) pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;

18) kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;

19) domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;

20) schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;

21) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;

22) pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

23) agroturystyka - świadczenie usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych